Resultados dos Campeonatos

World IBJJF Jiu-Jitsu Championship

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018

World Master Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

World Jiu-Jitsu No-Gi IBJJF Championship

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017

European Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018

European Jiu-Jitsu No-Gi IBJJF Championship

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018

Pan Jiu-Jitsu No-Gi IBJJF Championship

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018

Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Master International Jiu-Jitsu IBJJF Championship

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Master International Jiu-Jitsu IBJJF Championship – Asia

2018

Master International Jiu-Jitsu IBJJF Championship – Europe

2017 2018

Master International Jiu-Jitsu IBJJF Championship – South America

2017 2018

Kids International Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2014 2015 2016 2017

Kids International Jiu-Jitsu IBJJF Championship – Las Vegas

2018

Kids International Jiu-Jitsu IBJJF Championship – Long Beach

2018

Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018

Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Campeonato Brasileiro de Equipes

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018

Campeonato Brasileiro de Estreantes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Campeonato Centro-Oeste Brasileiro de Jiu-Jitsu

2009

Campeonato Norte-Brasileiro de Jiu-Jitsu

2008

Campeonato Sudeste-Brasileiro de Jiu-Jitsu

2009 2010

Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

American National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018

American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Pan Pacific Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2016 2017 2018

Pan Pacific Jiu-Jitsu No-Gi IBJJF Championship

2016 2017 2018

Pan Pacific Kids Jiu-Jitsu IBJJF Championship

2016 2017 2018

Sul-Americano de Jiu-Jitsu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018

Sul-Americano de Jiu-Jitsu – Crianças

2017 2018

Atlanta BJJ Pro IBJJF Championship

2016

Long Beach BJJ Pro IBJJF Championship

2014

Los Angeles BJJ Pro IBJJF Championship

2016 2018

New York BJJ PRO IBJJF Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Rio BJJ Pro IBJJF Championship

2014 2015 2016 2017 2018

San Diego BJJ Pro IBJJF Championship

2017

Santa Cruz BJJ Pro IBJJF Championship

2015

São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship

2016 2017 2018

International Novice IBJJF Jiu-Jitsu Championship – Las Vegas

2018

International Novice IBJJF Jiu-Jitsu Championship – Long Beach

2018

Amsterdam International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Amsterdam International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Atlanta International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2014

Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

Atlanta Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

Atlanta Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Austin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

Austin International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017 2018

Belo Horizonte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016

Belo Horizonte International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

Belo Horizonte Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

Belo Horizonte Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017

Belo Horizonte Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Belo Horizonte Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Belo Horizonte Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Belo Horizonte Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2018

Berlin International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2018

Boca Raton International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015

Boston Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013

Boston Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Boston Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2015 2016 2017 2018

Brasília International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

British National IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2018

British National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2018

British National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Charlotte International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Chicago Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012 2013

Chicago Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2013

Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2014 2015 2016 2017

Chicago Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chicago Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chicago Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017

Chicago Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013

Cincinnati International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Copenhagen International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2017 2018

Copenhagen International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2014 2017 2018

Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016

Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016

Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Curitiba Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Curitiba Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Curitiba Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017

Curitiba Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017

Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dallas International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016

Dallas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Dallas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Dallas Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Dallas Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Denver Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Dublin International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Florence International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Florence International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Floripa International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2014 2015 2016

Floripa International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016

Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Floripa Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

Floripa Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017

Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

German National IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

German National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Gothenburg International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015

Gothenburg International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015

Gramado International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016

Gramado International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

Honolulu International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2010

Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Irvine International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015

Japanese National IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017

Japanese National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

Las Vegas International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2010 2011 2012 2013 2016 2017

Las Vegas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015

Las Vegas Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013 2014 2015 2018

Las Vegas Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Lisboa International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013

Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Lisbon International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

London International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012 2013 2014

London International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2013 2014

London Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

London Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

Long Beach International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2016 2017 2018

Long Beach Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012

Long Beach Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013

Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

Manaus International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Manaus International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

Manila International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Manila International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Melbourne International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2013 2015 2017

Melbourne International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2013 2015 2017

Mexico City International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

Mexico City International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017

Mexico City Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Mexico City Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Mexico City Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

Mexico City Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017

Mexico City Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Mexico City Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Miami International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miami Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Miami Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017

Miami Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Montreal International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Moscow International Open

2014 2017 2018

Moscow International Open No-Gi

2014 2017 2018

Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013 2016 2017 2018

Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017 2018

Munich Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015

Munich Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015

Munich Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014

Nagoya International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015

Nagoya International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015

Nashville International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Nashville Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

New York International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2009 2010 2011 2012 2013

New York Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

New York Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

New York Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013 2014 2015 2016 2017

New York Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017

New York Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

New York Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Nice International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015

Nice International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015

Orlando International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Panama International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013

Paris International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2016 2017

Paris International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2014 2016 2017

Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Paris Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Phoenix International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2011 2012

Poznań International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Poznań International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017 2018

Rio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Rio International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Rio Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017

Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016

Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2017 2018

Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2017

Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Salvador International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016

Salvador International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Salvador Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

San Antonio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

San Antonio International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016

San Antonio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016

San Diego International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

San Francisco International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2014 2015 2018

San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017 2018

San Jose Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Seattle International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Seoul International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2018

Seoul International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2018

Spanish National IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2016 2017 2018

Spanish National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2016 2017 2018

Sydney International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2015 2016 2017 2018

Sydney International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018

Tokyo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Toronto International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2012 2013 2014 2015 2016 2018

Twin Cities International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017 2018

Vitória International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2017 2018

Washington D.C. International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2017

Washington D.C. Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Washington D.C. Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Washington D.C. Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2018

Washington D.C. Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2018

Zadar International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014

Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

2014 2015 2016 2017 2018

Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship

2015 2016 2017 2018